Plan pracy świetlicy szkolnej 20202021

Pobierz

Informacje ogólne; Majątek świetlicy.. Ogólne założenia Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły.. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie w roku szkolnym 2020/2021.. w Szkole Podstawowej im.. • integracja zespołu; • poznanie praw i obowiązków dzieci .plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej nr 6 w sŁupsku - rok szkolny 2020/2021 opracowany na podstawie: 1. statutu szkoŁy podstawowej nr 6 w sŁupsku 2. planu pracy dydaktycznej szkoŁy, programu profilaktyczno- wychowawczego szkoŁy na rok szkolny 2020/2021 3. innowacji pedagogicznej " w Świecie .PLAN PRACY ZESPOŁU ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Przewodnicząca: MARTA HOSPOD Formy pracy Cele /jakie przyniesie korzyści?. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Uroczystość z okazji .PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Termin realizacji Hasła tygodnia Pogadanka, rozmowa Zajęcia czytelnicze Zajęcia audiowizua lne Zajęcia praktyczno-plastyczne Gry i zabawy dydaktyczn e Sport, rekreacja.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.Plan pracy świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej im.. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach.. T. KOŚCIUSZKI W NIEPOŁOMICACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Plan pracy opracowany przez: Magdalena Kołodziej przy współpracy z pozostałymi nauczycielami pracującymi w świetlicy w roku szkolnym 2020/2021ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ..

Plan pracy logopedy szkolnego.

Cele i zadania zajęć dydaktyczno - wychowawczych w świetlicy 1.. Organizacja pracy świetlicy: ⎯ zapoznanie z regulaminem świetlicy szkolnej, ⎯ ustalenie norm obowiązujących w świetlicy,PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Żegnajcie wakacje!. Priorytety pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 a.. Jego treści są ściśle skorelowane z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowejPlan pracy świetlicy szkolnej 2020/2021 .. Klasy 4-8; Aktualności sportowe; Klub ortografitti; Motyli wolontariat; Nauczanie początkowe; Szkolne Koło Caritas; Wycieczki 4-8; Świetlica szkolna; COVID-19;ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 1.. Hasło tygodniowe Zajęcia żywego słowa Praca z książką lub .. 02 - 04 IX Organizacja pracy w świetlicy- zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami zachowania obowiązującymi w świetlicy.. Plan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego.. Powitanie wszystkich uczestników świetlicy.. Opracowanie rocznego programu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy.. -Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy..

Plan pracy doradcy zawodowego.

Zajęcia komputerowe w pracowni informatycznej - rozwijanie kompetencji informatycznych.Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 I.. PLAN ZAJĘĆ DNIA realizowany od 1 września 2018r.. Jolanta Cichowlas wrz.. Wspominamy najciekawsze wakacyjne .. świetlica, szkoła.. Plany miesięczne wynikają z Rocznego Planu Pracy oraz uwzględniają potrzeby i zainteresowania uczniów, jak i zadania realizowane w szkole.. Aktualności.. Cele i zadania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy Organizacja pracy świetlicy: • zapoznanie z regulaminem świetlicy; • ustalenie norm obowiązujących w świetlicy.. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. Wyposażenie świetlicy; Nasze sukcesy; Wpłaty; Nasze fotorelacje.Załącznik nr 7 do Planu pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im.. Zadania, tematy i inspiracje zawarte w planie mają charakter otwarty.. ŹRÓDŁA PLANOWANIA: I.. Ze względu na nowe zasady organizacji pracy świetlicy w okresie pandemii Covid 19 w roku szkolnym 2020/2021 konieczne będzie szczególne dostosowanie metod do charakteru pracy (to jest ograniczenie kontaktów między uczniami oraz rezygnacja z zabaw grupowych .PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 I..

Plan pracy świetlicy; Rada Rodziców Świetlicy.

Jana Pawła II w Warszawie/31.08.2020/ PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 .. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno .Plan pracy świetlicy szkolnej 2021-2022 Plan pracy świetlicy szkolnej 2020-2021 Plan pracy świetlicy szkolnej 2019-2020 Plan pracy świetlicy szkolnej 2017-2018 Plan pracy świetlicy szkolnej 2016-2017 Plan pracy świetlicy szkolnej 2015-2016.. W planie pracy świetlicy szkolnej uwzględniono program wychowawczo - profilaktyczny szkoły oraz procedury związane z pandemią Covid 19.. Cele i zadania świetlicy.. Plan pracy zespołu nauczycieli języków obcych.. -Poznanie praw i obowiązków uczestnika świetlicy szkolnej.. Zabawy ruchowe Uwagi, cele 01 - 04.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,Tygodniowe plany pracy świetlicy szkolnej w roku 2020/2021 Realizacja stałych form pracy w każdym tygodniu: pomoc w odrabianiu zadań domowych, czytanie literatury dziecięcej, rozwiązywanie zadań logicznych (krzyżówki, łamigłówki) zabawy w gronie koleżanek i kolegów, gry stolikowe i planszowe, zajęcia rekreacyjno-ruchowe,ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 WRZESIEŃ Cykl tematyczny Temat Sposób realizacji Witaj szkoło!.

Plan pracy zespołu świetlicowego.

Najciekawsze.. Organizacja pracy świetlicy.. Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi Doskonalenie zawodowe (kursy, szkolenia, studia, studia podyplomowe) Awans zawodowy - Szkolenia i kursy według indywidualnych zainteresowań i harmonogramu radyTygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 Realizacja stałych form pracy w każdym tygodniu: oddziaływanie werbalne, zadania i ćwiczenia samodzielnie wykonywane przez dzieci, gry i zabawy ruchowe, zajęcia twórcze, zajęcia związane z muzyką, zabawy ruchowe na dworze, uroczystości świetlicowe.. Z uwagi na specyfikę pracy świetlicy forma i zakres ich realizacji zależą od możliwości, potrzeb .PLAN PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.. Rok szkolny 2019/2020; Rok szkolny 2018/2019; Rok szkolny 2017/2018; Rok szkolny 2016/2017; .. -Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.. Kształtowanie .PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZAMOŚCIU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. 09 Witaj szkoło!. Jest realizowany przez wszystkich nauczycieli świetlicy i służyPlan pracy świetlicy szkolnej.. PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2020/2021 Pobierz.. Świetlica szkolna - przestrzenią czasu wolnego Opracowany przez zespół wychowawców pod kierunkiem Karoliny Jabłońskiej-Błażejczyk.Zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego oraz planu zajęć świetlicy szkolnej.. Godziny zajęć Realizowane zajęciaRok szkolny 2020/2021; Plan pracy; Archiwum.. 07-11 IX Pogadanka na temat .Roczny plan pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im.. Plan pracy został przedstawiony rodzicom na Zebraniu Rodziców w miesiącu wrześniu 2020 r.*Plan pracy psychologa szkolnego.. Omówienie dziennegoSZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2020/2021 Tygodniowy plan pracy świetlicy Zajęcia realizowane w ciągu całego roku szkolnego: ,,Cała Polska czyta dzieciom''- codzienne zajęcia czytelnicze - upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.. Świetlica szkolna czuwa nadPLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM.. -Integracja zespołu.. PLAN PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.. Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej opracowują wychowawcy świetlicy.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej organizuje pracę tak by była ściśle związana kalendarzem szkolnym i podstawą programową.15.. Organizacji pracy w nowym roku szkolnym Założenie i prowadzenie dokumentacji.. Plan pracy koordynatora d/s bezpieczeństwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt