Acetylen karta charakterystyki

Pobierz

Emalia Nobiles Chlorokauczuk przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni: stalowych, żeliwnych i betonowych na zewnątrz.. Do spawania gazowego często stosuje się mieszaninę samego acetylenu z tlenem.Karty charakterystyki zawierają niezbędne informacje, takie jak: właściwości fizykochemiczne (temperatura topnienia, temperatura wrzenia, temperatura zapłonu itp.), toksyczność, wpływ na zdrowie, pierwsza pomoc, reaktywność, magazynowanie, postępowanie z odpadami, środki ochronne oraz postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska.Wyszukiwarka służy do prostego i szybkiego przeglądania bazy produktów dostępnych w ofercie handlowej Brenntag Polska, wraz z ich kartami charakterystyki oraz specyfikacjami technicznymi.Gazy.. VI: Niebezpieczeństwo.. Data ważności i nr partii: na opakowaniu.. Wysoki połysk.. Odporność na ścieranie.. W zestawie z podkładem antykorozyjnym Nobiles Nobikor zapewnia trwałą.. Uwaga: kolor aluminiowy szary (RAL 9007) nie daje tak samo dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego, jak standardowe kolory.. 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osobyKarta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY (Ciąg dalszy) Ostre i opóźnione skutki narażenia podano w sekcji 2 i 11. ochronę antykorozyjną metalu.biały, +12 gotowych kolorów w połysku, biały i czarny w macie..

karta charakterystyki Acetylen.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: Brak danych SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARUO produkcie.. Dla długotrwałej ochrony sugerujemy zastosowanie innego koloru jako podkładu, a koloru aluminium jako nawierzchni.. Acetylen to szybko działający gaz palny, który po spaleniu generuje temperaturę około 3000 ° C. czynników atmosferycznych.. Szybkie wysychanie.. Do uzyskania tej substancji używany jest gaz ziemny.. z o. o. ul. Maciejkowicka 30KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ACETYLEN Wydanie: 04 Nr karty: 0001 Data sporz ądzenia: 15.06.2005 Data aktualizacji: 18.09.2008 Strona: 3 z 3 Numer zagro żenia: 239 Nr UN: 1001 Opakowania: butle Butle nale ży transportowa ć w samochodach, gdzie kabinaKarta Charakterystyki Acetylen KARTA CHARAKTERYSTYKI Etyn (Acetylen) rozpuszczony Data Wydania: Data ostatnich zmian: 10.07.2013 08.06.2015 Wersja: 1.0 Nr karty charakterystyki (SDS): 1/19 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Etyn (Acetylen) rozpuszczony Nazwa handlowa: Acetylen analityczny .Karta charakterystyki Acetylen czysty, Acetylen techniczny, ALPHAGAZ 1 C2H2, FLAMAL 5, ALbee Flame Ace Numer odniesienia: 005 ALP Data wydania: 2005-06-27 Data weryfikacji: 2020-11-09 Wersja: 6.0 Air Liquide Polska Sp..

Butle są wypełnione porowatą masą, która absorbuje aceton i acetylen.karta charakterystyki CO2.

Napełniamy: B2 6,4 kg; B6; Acetylen.. Od tlenu, azotu, argonu, helu i wodoru po gazy medyczne i specjalistyczne do spawania i cięcia, firma Air Products zapewnia Klientom z rozmaitych branż możliwość zwiększenia wydajności w zakresie ochrony środowiska, jakości produktu i produktywności.. z o. o. ul.KARTA CHARAKTERYSTYKI ACETYLEN Data: 01.04.2016 Data zmian: 19.05.2017 Nr.. Napełniamy wszystkie typy butli oraz wiązki.. karty: C2H2/001 Wersja: 2 Strona: 4 z 19 W kontakcie z oczami: Nie spodziewane są żadne szkodliwe efekty działania tego produktu.KARTA CHARAKTERYSTYKI ACETYLEN ROZPUSZCZONY Data wydania: 24.07.2013 Aktualizacja: 01.07.2019 Wydanie 4 Strona 3 z 11 Uwaga U (Tabela 3.1): Przy wprowadzaniu na rynek, gazy muszą zostać zaklasyfikowane jako "gazy pod ciśnieniem", w jednej z grup gazów sprężonych, gazów skroplonych, schłodzonychKarta Charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830 Acetylen (rozpuszczony) Data wydania: 25/06/2020 Zastępuje: 19/06/2018 Data weryfikacji: 25/06/2020 Wersja: 15.0 Referencja Karty charakterystyki: PL-C2H2-001 Messer Polska Sp.. SUPERMAL Emalia nitro przeznaczona jest do profesjonalnego malowania galanterii wykonanej z drewna, materiałów drewnopochodnych i metalu.Farba na rdzę w kolorze RAL 9007. cena + 10%..

z o.o. ul. Jasnogórska 9 31-358 Kraków Polska +48 12 62 79 300Acetylen: wzór, butla, karta charakterystyki.

Wykorzystywany do produkcji piwa, do odżywiania roślin akwariowych, do spawania stali niestopowych.. Do .Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń do nas, a nasi specjaliści pomogą Ci w wyborze odpowiedniego gazu.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 2015/830 - Polska: Inne sposoby identyfikacji:Niedostępne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt