Wpisz do tabeli literowe oznaczenia wymienionych wydarzeń geologicznych

Pobierz

140.PW ODPOWIEDZI: 2.. 0-2 p. a) era paleozoiczna - utworzenie pokładów węgla kamiennego b) era mezozoiczna - powstanie wapieni na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej c) era kenozoiczna - powstanie Morza Bałtyckiego, wypiętrzenie Karpat, 4.7.. 3 p.ich jednoznaczne zaliczenie do wymienionych w objaśnieniach grup osadów.. wydarzenie najstarsze wydarzenie najmłodszeUporz"dkuj wydarzenia geologiczne w kolejnoœci chronologicznej w ka¿dej z podanych grup.. III, 1954,a) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego.. (0-1) Do podanych upraw dopisz najkorzystniejszy typ klimatu (a-f).. C c, 3 .procesów geologicznych na wybranym obszarze.. Oznaczenie bliższe jest skałom opisanym jako "piaskowce, dolomity, wapienie - trias/jura, które odpowiadają (p. pk.. A) Wyginięcie dinozaurów B) Powstanie M. Bałtyckiego C) Pojawienie się życia na Ziemi D) Powstanie pokładów węgla kamiennego w Polscerozwojowi rolnictwa.. Odegranie scenki w sklepie przez staruszka i pana Eugeniusza.. Odpowiedź: W kolejności: 2011 .. Mają budowę fałdową .a) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego.. 1650 Zadanie 11. makia pustynia sawanna wilgotny las równikowyMatura z geografii 2018 - arkusz i odpowiedzi.. Zadanie 9.. 1. sfałdowanie osadów morskich 2. zlodowacenie obszaru 3. akumulacja osadów w środowisku wód śródlądowych 4. erozyjne ścięcie powierzchni 5. akumulacja osadów w środowisku morskimUzupełnij tabelę..

Wpisz do tabeli literowe oznaczenia wymienionych wydarzeń geologicznych i odpowiadających im określeń czasu.

RXrSY4lB2n5x8 1.Z podanych pytań (a-f) wybierz te, na które odpowiedzi znajdują się we wskazanych akapitach tekstu, i wpisz do tabeli oznaczenia literowe tych pytań.. Na napisanie poziomu rozszerzonego mieli 180 minut, czyli bite 3 godziny.. Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.. Minerały: kalcyt, korund, kwarc, gips Główny składnik chemiczny Al2O3 SiO2 Twardość w skali Mohsa 9 7 Nazwa minerału b) Przyporządkuj informacjom w tabeli po jednym minerale wybranym z podanych poniżej.. 3.Do każdego elementu kompozycyjnego dopisz odpowiadające mu wydarzenie.. a) Jakie były przyczyny rozwoju powieści historycznej?. B. Wspólne łowienie ryb przez narratora i staruszka.. Umieść je w kolejności, w której zostałyby wpisane w tabeli stratygraficznej.PW Wpisz do tabeli literowe oznaczenia wymienionych wydarzeń geologicznych i odpowiadających im określeń czasu.. Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli.. b) Z czego wynika uzdrawiające znaczenie Trylogii Henryka Sienkiewicza?Wpisz do tabeli obok wymienionych krajów rok: 1938, 1980 i 2011, w którym kraje te były najważniejszymi partnerami w imporcie Polski.. (3 pkt) Na mapie zaznaczono wybrane terytoria..

Wpisz do tabeli odpowiednie oznaczenia literowe.

WYDARZENIA GEOLOGICZNE KOLEJNO"˘ CHRONOLOGICZNA I - utworzenie ¿y‡y granitowej D II - osadzenie ska‡ serii A III - osadzenie ska‡ serii C IV - osadzenie ska‡ serii B .. I - sfa‡dowanie serii AGeologiczna przeszłość Polski.. a) Wpisz chronologicznie podane poniżej okresy geologiczne.. Umieść je w kolejności, w której zostałyby wpisane w tabeli stratygraficznej.Wpisz do tabeli nazwy tych minerałów.. Wpisz pod rysunkami nazwy organizmów i er, w których takie organizmy żyły.. Każdemu akapitowi przyporządkuj jedno pytanie.. Posłuż się oznaczeniami literowymi określeń i wpisz je w odpowiednie miejsce w ciągu schematu.. Umieść je w kolejności, w której zostałyby wpisane w tabeli stratygraficznej.. (2 pkt) Po przeanalizowaniu przekroju geologicznego ustal kolejność wydarzeń, która doprowadziła do takiego układu warstw skalnych.. perm, trias, neogen, karbon b) Każdemu z wyżej wymienionych okresów geologicznych przyporządkuj surowiec, który powstał w tym czasie na podanym obszarze.Wybierz z tabeli i zapisz poniżej nazwy wszystkich przedstawicieli strunowców należących do grup oznaczonych na drzewie filogenetycznym literami C i E. serii reglowej, co jest niezgodne z rzeczywistością.. (0-1)Wpisz do tabeli odpowiednie litery.. Wydarzenia: A. intensywny rozwój drzewiastych paproci i skrzypów; B. wyginięcieWpisz pod rysunkami nazwy organizmów i er, w których takie organizmy żyły..

(3p) Wpisz do tabeli literowe oznaczenia wymienionych wydarzeń geologicznych i odpowiadających im określeń czasu.

W skorupie ziemskiej oraz na jej powierzchni nieustannie zachodziły i zachodzą przemiany - zarówno gwałtowne, np. trzęsienia ziemi czy wybuchy wulkanów, jak i powolne, np. wietrzenie skał czy ruchy masowe.. Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli.. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie nazwy skał wybrane spośród podanych poniżej.wydarzenia te miały miejsce.. (2 pkt) Uzupełnij poniższą tabelę, wykonując polecania a) i b).. Najwyższe pasmo tych gór odznacza się rzeźbą wysokogórską.E.. Zapisz oznaczenia literowe .Tabela stratygraficzna - schemat obrazujący przebieg historii Ziemi na podstawie następstwa procesów geologicznych i układu warstw skalnych.. Współczesny wygląd naszej planety kształtował się przez miliardy lat.. C. Wymarcie wielkich gadów, a w morzach także amonitów.Uporządkuj następujące wydarzenia w dziejach Ziemi od najstarszego do najmłodszego, wpisując w odpowiednie miejsca odpowiadające im litery.. Typy klimatów sprzyjających rozwojowi rolnictwa niesprzyjających rozwojowi rolnictwa Zadanie 16.3.. Umieść je w kolejności, w której zostałyby wpisane w tabeli stratygraficznej.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.Dopasuj podane niżej wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski do odpowiednich er geologicznych..

140.PW Wpisz do tabeli literowe oznaczenia wymienionych wydarzeń geologicznych i odpowiadających im określeń czasu.

Przystąpiło do niej około 73 tysiące maturzystów.. Mają spłaszczone wierzchołki i strome stoki.D.. B. Powstanie Bałtyku i stopniowe ocieplanie się klimatu po wycofaniu lądolodu.. Obecnie przyjęta tabela stratygraficzna została ustalona przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii.. Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli.. 1. sfałdowanie osadów morskich 2. zlodowacenie obszaru 3. akumulacja osadów w środowisku wód śródlądowych 4. erozyjne ścięcie powierzchni 5. akumulacja osadów w środowisku morskimA.. Wykupienie całego zapasu półpancerzy przez klientów.. W tabeli wymieniono dwa terytoria niesamodzielne.1.. Uprawa Typ klimatu 1. ryż 2. pszenica 3. kawa 4. bawełna Zadanie 16.4.. Wpisz obok każdego opisu: − numer, którym oznaczono na mapie zasięg występowania strefy roślinnej − literę oznaczającą fotografię, na której przedstawiono strefę roślinną − nazwę strefy roślinnej wybraną spośród podanych.. Kolejne jednostki w tabeli wydzielono na podstawie występowania w skałach charakterystycznych skamieniałości lub typów skał, bądź - jeśli datowanie jest niemożliwe lub nie dość precyzyjne - na podstawie absolutnej chronometrii .4 Wpisz w odpowiednich miejscach tabeli litery A-E, które odpowiadają wymienionymponiżej cechom krajobrazu górskiego Sudetów i Karpat.A.. Wymień po dwie cechy klimatu, które sprzyjają uprawie ryżu i bawełny.. Oryginalny przekrój przez Tatry (E.Passendorfer, Jak powstały Tatry, wyd.. Wpisz we właściwe miejsca odpowiednie numery rysunków.. Uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia geologiczne, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunkach.. Okresy/epoki geologiczne: kambr, karbon, kreda, plejstocen, holocen A. Hercyńskie ruchy górotwórcze, bujny rozwój roślinności w gorącym i wilgotnym klimacie.. (3p) Wpisz do tabeli literowe oznaczenia wymienionych wydarzeń geologicznych i odpowiadających im określeń czasu.. Umieść je w kolejności, w której zostałyby wpisane w tabeli stratygraficznej.. Niektóre ich części mają budowę zrębową.C.. Najwyższe szczyty przekraczają 2000 m n.p.m.B.. Zadanie 36.. 1. sfałdowanie osadów morskich 2. zlodowacenie obszaru 3. akumulacja osadów w środowisku wód śródlądowych 4. erozyjne ścięcie powierzchni 5. akumulacja osadów w środowisku morskima) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego.. Wpisz do tabeli literowe oznaczenia wymienionych wydarzeń geologicznych i odpowiadających im określeń czasu.. ODPOWIEDŹ B, A, D Zadanie 13.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt