Na podstawie tekstu sformułuj kilka pozytywnych cech

Pobierz

Portret młodopolskiego artysty.. Matura 2015 - próbna z języka polskiego.. Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziwem.".. Aneta Krzysztofik.. Sprawdźcie, jak Wam poszło!Na podstawie tekstu oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących możliwości zastosowania pluripotentnych komórek reprogramowanych w medycynie.. Na Podlasiu i Karpatach, ze względu na duże areały łąk i pastwisk, dominuje hodowlaNa podstawie: Tadeusz Pszczołowski, Umiejętność przekonywania i dyskusji, Gdańsk 2006.. Aleksander Kamiński, pedagog, harcmistrz, żołnierz Armii krajowej, stworzył formację Szarych Szeregów .Na podstawie: Roman Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, [w:] tenże, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000.. Tak oto pisze o poezji Jana Kochanowskiego inny uznany poeta - Julian Tuwim.. Wpisz w tabeli literę P (prawda) lub F (fałsz).. CEL HOSPITACJI: doradczo - doskonaląca.. Zajęli miejsce Boga na ziemi, co przynosi im duży szacunek.Na podstawie tekstu sformułuj dwa zalecenia, do których powinny stosować się kobiety we wczesnych tygodniach ciąży, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia defektów cewy nerwowej u swoich dzieci.Na podstawie tekstu sformułuj definicję rzeczownika morał.. Wypisz z poniższego zdania związki wyrazów.. Z tekstu można wywnioskować, że przekonywanie służyOblicza młodopolskiego artysty Danuta Macheta 1.Sformułuj główną myśl tekstu..

... Na podstawie tekstu sformułuj ocenę filozofa‑uczonego.

Ich odwrotność stanowi zaś pozytywny wzorzec postępowania.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy zaproponuj cztery działania np. prawne, ekonomiczne lub edukacyjne, które pozwoliłyby ograniczyć liczbę opakowań wyrzucanych na wysypiska.. Podanym wypowiedzeniom A-C przyporządkuj funkcję, jaką każde z nich pełni w tekście.. GRUPA RÓŻOWA.. A - 4 B - 1 C - 3Przeczytaj uważnie poniższy tekst i na jego podstawie sformułuj dwa problemy badawcze, które można by było rozwiązać pracując w laboratorium Prusinera: ( . ). Stanley Prusiner, odkrywca prionów i laureat Nagrody Nobla, twierdzi, że wymyślił skuteczną metodę walki z tymi złośliwymi białkami.. (2 pkt) Poniżej przedstawiono fragment pewnego peptydu, pochodzącego od człowieka, który zo-stał zakwalifikowany do przeszczepu nerki.zadanie sprawdzające umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz dwa zadania (do wyboru) sprawdzające umiejętności analizowania i interpretowania tekstu literackiego oraz tworzenia w związku z nim tekstu własnego.Na podstawie zamieszczonego fragmentu sformułuj dwie wartości pozy- tywne mogące ujawniać się w relacjach międzyludzkich oraz ich dwa prze- ciwieństwa.. Zadanie 6.. Pozytywne cechy:-aserytywność - wysłuchiwanie innych i szanowanie ich zdania - możliwość wypowiedzenia sie wszystkim-przeanalizowanie wszystkich propozycji Wystrzegać powinni sie:-brania pod uwagę tylko sowjego zdaniaNa podstawie tekstu sformułuj kilka pozytywnych cech, którymi powinni się charakteryzować rządzący..

Czy na podstawie danych przesłanek zawsze można wyciągnąć jednoznaczny wniosek?

(2 pkt)2.. Przypominam, że związek główny to związek miedzy podmiotem a orzeczeniem.. Udało mu się udowodnić, że fragmentyCechy charakteru bezczelny - insolent, impudent, rude beztroski - careless bezwzględny - relentless buntowniczy - rebelious chciwy - greedy chytry - sly czuły - tender, affectionate dowcipny - witty gadatliwy - talkative głupi - stupid, dull, dumb, dense hojny - generous kapryśny - fussy kłótliwy - quarrelsome leniwy - lazy, idle łatwowierny - gullible .Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] - poziom rozszerzony.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w utrwalaniu wybranej zasady umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie w grupie, kształtowanie cech .. "Rzecz Czarnoleska - przepływa, otacza Nawiedzonego niepokoi dziwem..

Odpowiedź Skutki pozytywne:Światopogląd Kochanowskiego na podstawie jego utworów.

Przypomina im jaka pełnia rolę w świecie, a także o jej nieprzeciętności.. Specjalnie dla Was prezentujemy arkusze CKE i odpowiedzi, których udzielili poznańscy nauczyciele.. Zadanie 1.. 2.Wskaż wykres ilustrujący podane zdanie.. Sprzeciwiając się służebnej funkcji sztuki, podległej społecznemu postępowi i potrzebom zbiorowości, Przybyszewski ogłosił postulat jej całkowitej autonomii.. Zadanie 20.. Bardzo duże pogłowie bydła w południowej Wielkopolsce wynika z niskiej kultury rolnej tego regionu.. Np. 1.Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy podaj po dwa pozytywne i negatywne skutki przyrodnicze lub gospodarcze wynikające z rozwoju opisanego typu rolnictwa.. Wiersze Kochanowskiego potrafiły Tuwima olśnić, zaniepokoić, zaczarować.Na podstawie tekstu "Językowy savoir-vivre" wyjaśnij czym jest pseudodyskusja.. Paulina miesiąc temu skończyła 18 lat.Autor laudacji podkreśla szczególne cechy Sławomira Mrożka pozwalające mu na dokonywanie celnych obserwacji rzeczywistości..

Sformułuj tezę wspólną obu tekstom.Dobro i zło na podstawie baśni "Królewna Śnieżka".

Zadanie 2.5. wartości pozytywne.. b) przeciwieństwa wartości pozytywnych.. 2 4.. Na znaczne natężenie chowu bydła w północno - wschodniej Polsce, wpłynęły niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe.. Odpowiedź: Pseudodyskusja to prezentowanie, dopowiadanie, uzupełnianie wspólnych poglądów przez jej uczestników.. Od nich zależy, czy ludzie będą żyli w dobrobycie, czy też w nędzy.. Zadanie 12.1.. Brakuje w niej kwestii spornych.. DATA OBSERWACJI: 29.01.2010.. Zadanie 7.. Rxvn72gQ8zdBv .. Jarzyną żyjąc przez dni kilka, Znalazł na polowaniu znajomego wilka.Na podstawie podanych w tekście informacji sformułuj problem (dotyczący środowiska przyrodniczego lub ekologii), który Penanowie muszą rozwiązać.. 3.Sformułuj dwa pytania, na które odpowiedzi można znaleźć .Mniej natomiast będzie pracowników najbardziej aktywnych (18 - 45 lat).. Przesłanki: Umowę na telefon komórkowy mogą podpisać tylko osoby pełnoletnie.. Nie jest obowiązkiem satyryka dawanie pozytywnych wskazań; w każdym razie nie jest to obowiązkiem podstawowym, za który uchodzi krytyka zjawisk negatywnych.. Na podstawie : ,,Wprost", 01.04.2001 r. Na podstawie wykresu oraz tekstu źródłowego wymień dwie zmiany zachodzące w strukturze wieku ludności Polski, które mogą być niekorzystne dla rozwoju gospodarczego kraju.Na podstawie tekstu podaj argument, który potwierdza tę opinię przykładowa odpowiedź: Tak jak popularne w Ameryce fast-foody nie zdominowały prawdziwej sztuki kulinarnej, tak jak język internetu nie zniszczy języka tradycyjnego, zwłaszcza jeśli jest pielęgnowany.. P F Zadanie 9.. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli stwierdzenie jest fałszywe.Na podstawie tekstu określ, które z podanych informacji są prawdziwe, a które fałszywe.. (0-2) Na podstawie akapitu 1. sformułuj dwa argumenty, którymi uzasadnisz, że autor przedstawia cechy ukazujące Sławomira Mrożka jako twórcę celnej riposty naJego dzieła wykazują większość podstawowych cech gatunku (dydaktyzm, wiersz, morał), ale mają formę nieco odmienną od tej, którą proponował Ezop.. (1 pkt) Podaj dwa negatywne dla środowiska przyrodniczego skutki polityki gospodarczej rządu malezyjskiego.. Osobistości te władają ludzkim losem, maja wpływ na ich życie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt