Na czym polega ochrona nieruchomych dóbr kultury

Pobierz

Liceum/Technikum.. Zrównoważona ochrona polega na dostrzeganiu potrzeb zabytków należących do przeszłości, ale również potrzeby współczesnego pokolenia.Ochrona zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, polega na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem,Na pytanie "po co chronić zabytki" odpowiadamy "dla dobra ogółu" gdyŜ nawet jeśli stanowią indywidualną własność, są jednocześnie własnością wspólną jako dobra kultury.. Jest członkiem honorowym PKN ICOMOS.Ochrona zabytków w rozumieniu przyjętym w obowiązującej obecnie w Polsce ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. oznacza działania organów administracji publicznych podejmowane w celu: .. Granice .. ślających na czym polega ochrona zabytków sprawowana przez organy administracji publicznej wymie- Polega ona na ubezpieczaniu od niszczących skutków np.powodzi,pożaru,huraganu itp.Wśród polskich aktów prawnych istotne znaczenie dla ochrony dóbr kultury ma ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w której zdefiniowane zostało pojęcie zabytku oznaczające nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość .- Ukryciu i zabezpieczeniu przed zniszczeniem w budowlach ochronnych o obrębie jednostki organizacyjnej, lub położonych w rejonie miejscowości, na terenie której te dobra się znajdują..

Napisz,na czym polega ochrona nieruchomych dóbr kultury.

- Wykonaniu prac ewidencyjno-dokumentacyjnych i techniczno-inżynieryjnych.. Uważasz, że ktoś się myli?Ochrona dóbr kultury polega na zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacją, zaginięciem lub wywozem za granicę, na zapewnieniu im warunków trwałego zachowania, na opracowaniu dokumentacji naukowej, ewidencji i rejestracji oraz na ich konserwacji, restauracji lub odbudowie, opartych na zasadach naukowych.Ochrona nieruchomych dóbr kultury polega głównie na prowadzeniu ewidencji tych dóbrOchrona nieruchomych dóbr kultury polega głównie na prowadzeniu ewidencji tych dóbrOchrona ruchomych dóbr kultury powinna polegać na ich ukryciu oraz zabezpieczeniu przed zniszczeniem.. Nową formę ochrony w po-staci pomników historii wprowadziła Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o mu-zeach19, lecz zapis ten przez kilka kolejnych dziesię-cioleci, aż do początku lat 90.ochrona dóbr kultury 2 poł. XX w. na śląsku.. Ochrona dóbr kultury polega na zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacją, zaginięciem lub wywozem za granicę, na zapewnieniu im warunków trwałego zachowania, na opracowaniu dokumentacji naukowej, ewidencji i rejestracji oraz na ich konserwacji, restauracji lub odbudowie, opartych na zasadach naukowych.Dobra kultury lub obiekty dziedzictwa kulturowego - termin ten obejmuje wszystkie obiekty materialnego i niematerialnego dorobku danej kultury, w tym: rzeczy materialne, dobra niematerialne takie jak język, zwyczaje czy zachowania i zjawiska religijne i etyczne..

Jak wiadomo istnieje mnóstwo definicji kultury, często rozbieżnych, a nawet wzajemnie sprzecznych.

Zobacz odpowiedź.. Dla zapewnienia zabytkom ochrony potrzebne są, co najmniej dwa czynniki: wła-ściwe ramy prawno-organizacyjne i głębokie zaangaŜowanie społeczne.Konserwatorsko-Budowlana Diecezji Toruńskiej (od 1994), Wojewódzka Rada Ochrony Dóbr Kultury w Bydgoszczy (1965-80) i w Toruniu (1975-89), Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Ochrony Dóbr Kultury (od 2003).. By skutecznie chronić jakieś2.Przygotowanie i rozmieszczenie znaków Konwencji o ochronie dób kultury w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokołem o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.(Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), zwanej dalej "Konwencją Haską".konwencji ochrona dóbr kulturalnych obejmuje opie-k´ nad nimi oraz ich poszanowanie19.. Ochrona dóbr kulturalnych w rozumieniu konwencji objęła opiekę nad nimi oraz icha turystyką, na początku należy wyjaśnić co oznaczają pojęcia: kultura, dobro kultury, jaki jest podział dóbr kultury, na czym polega ochrona dóbr kultury oraz co to jest turystyka..

... przesłanki normatywne stwierdzania "dawności" zabytków nieruchomych ..... 87 Anna Łopuska Autentyzm versus udostępnienie.

zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;Każde dobro niezależnie od jego typu narażone jest na szereg różnorodnych czynników zagrażających jego stanowi (czynniki antropogeniczne i naturalne).. Dane dobro może spełniać obie te funkcje, np .Polega ona głównie na zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacją, zaginięciem lub wywozem za granicę.. Jak zauważa P. Dobosz: "Zabytki, to bowiem z jednej strony »pamiątki przeszłości«, świadectwo dziejów ojczystych czy dowód tożsamościcelem ochrony dóbr kultury jest ich zachowanie, należyte utrzymanie oraz społecznie celowe wykorzystanie i udostępnienie dla celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych, tak aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy i sztuki, stanowiły trwały element rozwoju kultury narodowej i były czynnym składnikiem życia współczesnego społeczeństwa …Ochrona dóbr kulturalnych Ochrona dóbr kulturalnych w rozumieniu niniejszej Konwencji obejmuje opiekę nad nimi oraz ich poszanowanie..

Niektórzy uczeni dokonują podziału dóbr kultury na: instrumentalne, które stanowią środki do osiągania innych dóbr, autoteliczne, które są celem samym w sobie.

H. Grocjusz nakazywał, aby dobra kultury i sztuki oszczędzać nawet w czasie wojny, ponieważ niektóre są tego rodzaju, iż nie mają żadnego znaczenia dla rozpoczęcia i prowadzenia wojny [1].Konwencja haska z 1954 roku o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, będąca po dzień dzisiejszy podstawowym dokumentem prawnym chroniącym te dobra w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.. Ochrona dóbr kulturalnych obejmuje również działania związane z opracowaniem dokumenta-cji naukowej, ewidencji oraz rejestracji, a także ich konserwacją, restauracją czy odbudową opartą na zasadach naukowych.Plik napisz na czym polega ochrona nieruchomych dóbr kultury.pdf na koncie użytkownika babyface02 • Data dodania: 28 lis 20181 dr Marek Gąska Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i w sytuacjach kryzysowych Ochrona dóbr kultury w prawie międzynarodowym ma długoletnią tradycję.. - Umieszczeniu znaków rozpoznawczych konwencji haskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt